Иргэн, хуулийн этгээдэд худалдан борлуулах үрийн улаанбуудай үнэ

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас 2020 оны хаврын тариалалтад хүнсний улаанбуудайн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдэд худалдан борлуулах үрийн улаанбуудай үнэ:

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2020 оны 04 дүгээр сарын 07 -ны өдрийн “Үрийн улаанбуудайн үнэ тогтоох тухай” А-123 дугаар тушаалаар гадаад болон дотоод үрийн улаанбуудайн үнийг тогтоосон.

Үрийн улаанбуудайн борлуулах үнэ:
Д/д
Нэр төрөл
Хэмжих нэгж
Нийлүүлэгч
Борлуулах үнэ
1
Үрийн улаанбуудай /элит/
тонн
Дотоодын аж ахуй
880,000.0
2
Үрийн улаанбуудай /үржүүлгийн/
тонн
Дотоодын аж ахуй
835,000.0
3
Үрийн улаанбуудай /импортын/
тонн
ОХУ-аас импортолсон
950,000.0