Үрийн улаанбуудай, хор бордоо, ургамал хамгааллын бодисын дэмжлэгт бүрдүүлэх материал

2021 оны хаврын дэмжлэгт хамрагдаж байгаа иргэн, хуулийн этгээд дараах материалыг бүрдүүлж гэрээ байгуулна уу.