Шатахууны дэмжлэгт хамрагдах иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

2021 оны хаврын дэмжлэгт хамрагдаж байгаа иргэн, хуулийн этгээд дараах материалыг бүрдүүлж гэрээ байгуулна уу.