Улаан буудайн индексжүүлсэн даатгалд даатгуулах жишээ