2022 оны Хөдөө аж ахуйг дэмжих зээлийг олгох банкууд

Зээлийг арилжааны Хаан, Хас, Голомт, Худалдаа хөгжил, Ариг, Тээвэр хөгжил, Капитрон, Төрийн банкуудаар олгож эхлээд байна.