• Файл нэр нийт бүртгэл: 10
  • Авлигатай тэмцэх газарт хэрхэн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл гаргах вэ? дэлгэрэнгүй
  • Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /УИХ-ын 2017 оны 51 дүгээр тогтоол/ дэлгэрэнгүй
  • Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө батлах тухай /ЗГ-ын 2017 оны тогтоол/ дэлгэрэнгүй
  • Авлигын хэлбэрүүд дэлгэрэнгүй
  • Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээдэд хориглох зүйл дэлгэрэнгүй
  • Авлигын эсрэг хууль дэлгэрэнгүй
  • Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах, зарцуулах, тайлагнах журам дэлгэрэнгүй
  • Албан тушаалтны төрийн өмчлөлд шилжүүлсэн бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсийг үнэлэх, хадгалах, зарцуулах журам дэлгэрэнгүй
  • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль дэлгэрэнгүй
  • Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль дэлгэрэнгүй