• Файл нэр нийт бүртгэл: 14
 • Аргачлал батлах тухай /Тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд учруулсан хохирлыг тооцох/ дэлгэрэнгүй
 • Аргачлал батлах тухай /Төмс, хүнсний ногоог богино хугацаанд хадгалах/ дэлгэрэнгүй
 • Аргачлал батлах тухай /Хүнсний буудайг хүлээн авах, хадгалалтын үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох/ дэлгэрэнгүй
 • Бордооны аюулгүй байдалд тавих шаардлага батлах тухай дэлгэрэнгүй
 • Жагсаалт батлах тухай /Монгол Улсад 2022 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, тоо хэмжээ, газар тариалангийн зориулалтаар ашиглаж болох химийн бордооны жагсаалт, тоо хэмжээ, мал эмнэлгийн ариутгал, халдвар дэлгэрэнгүй
 • Журам батлах тухай /Пестицид, химийн бордоо, ариутгалын бодисыг бодисыг турших, ашиглах/ дэлгэрэнгүй
 • Журам батлах тухай /Тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд мөнгөн урамшуулал олгох/ дэлгэрэнгүй
 • Журам батлах тухай /Ургамал хамгаалах биологийн гаралтай бодисыг турших, бүртгэх/ дэлгэрэнгүй
 • Сайдын тушаал /Монгол Улсын 2021 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай/ дэлгэрэнгүй
 • Сайдын тушаал /Монгол Улсын 2022 онд импортлох үрийн улаанбуудайн тоо хэмжээг тогтоох тухай/ дэлгэрэнгүй
 • Сайдын тушаал /Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны шагнал олгох журам/ дэлгэрэнгүй
 • Төлөвлөгөө батлах тухай /Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны (2016-2020 он) төлөвлөгөө/ дэлгэрэнгүй
 • Төлөвлөгөө батлах тухай /Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны (2016-2020 он) төлөвлөгөө/ дэлгэрэнгүй
 • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах тухай дэлгэрэнгүй