Монгол улсын Үндэсний Статистикийн Хорооноос Хөдөө аж ахуйн тооллогыг орон даяар зохион байгуулж байна

Монгол улсын Үндэсний Статистикийн Хорооноос Хөдөө аж ахуйн тооллогыг 2022 оны 05-р сарын 21-нээс 07-р сарын 08-ны өдрүүдэд орон даяар зохион байгуулж байна.
Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогод:
1. Мал аж ахуй
2. Газар тариалан
3. Ойн аж ахуй
4. Ан агнуур
5. Загас барилтын салбарын үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүд хамрагдана.
Тооллогын хугацаанд тусгайлан бэлтгэгдсэн тоологч нар иргэд, ААНБ-уудаас биечлэн очиж батлагдсан маягтын дагуу мэдээлэл авах юм.
Хөдөө аж ахуйн тооллогодоо идэвхтэй оролцохыг ард иргэд, аж ахуйн нэгжүүддээ уриалж байна.