Зээл, дэмжлэгийн төлбөр тушаах данс

Иргэд, аж ахуйн нэгжүүд Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас авсан зээл, дэмжлэгийн төлбөрөө дараах дансуудад тушаана уу.